Lejebetingelser

1. Almindelige betingelser:

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenterne gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave.

2. Udlejet materiel kan være ejet af udlejers finansieringspartner:

Udlejers ydelser og afregning heraf:

  • Materielleje (lifte m/- og u/betjening og hjælpemateriel).
  • Betjening af materiel.
  • Transport mellem udlejers plads og retur.
  • Transport mellem udlejers plads og retur.
  • Montering, om- og demontering.
  • Evt. Supplerende forsikring (jvf. pkt. 4). Og kan beregnes særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.

3. Lejerens pligter:

Det påhviler lejeren af sikre, at lifte og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. 6. Ventetid som følge af mangler herved debiteres
lejer. Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved
udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jvf. i så fald pkt. A. Specielt for
materiel uden betjening).

4. Ansvar og forsikringer – eget materiel:

Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel, som følge af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de for- hold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes. Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lock-out, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Udlejer brandforsikrer det lejede for egen reg- ning. Udlejer har tillige tegnet forsikring, som dækker beskadigelse.

Selvrisiko (kasko) er tegnet med en selvrisiko pr. skade – Se tabel.

Produkter Kat. Selvrisiko Pr. skade (kr.) excl. moms
Div. småmateriel/tilbehør A 50% af nyprisen op til kr. 25.000
Lifte/Maskiner B 15.000
Lifte/Maskiner C 20.000
Lifte/Maskiner D 25.000
Lifte/Maskiner E 35.000
Lifte/Maskiner F 45.000
Lifte/Maskiner G 50.000

Selvrisikoen skal altid betales af lejeren, ligesom 9. lejeren bærer risikoen for sådanne skader, som
ikke er dækket af den tegnede forsikring. Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende. Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret 10. måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingskade). Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagende skader med indtil kr. 5.000.000. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.

5. Indlejet materiel:

Ved indlejet materiel er det den anden udlejers betingelser/priser, der gælder hvad angår selv- risiko, transportpriser, miljøtillæg, forsikringspræmie m.m.

6. Tilbud og priser:

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms). Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplys- ning, der afgives af udlejer, gælder nærværende “Almindelige betingelser for leje af lifte m.m.”. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forbehold for mellemleje.

7. Fakturering og betaling:

Efter lejemålets afslutning, eller – for lejemål af længere varighed – ved hver uges/måneds slut- ning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. Ved betaling senere end 10 dage efter fakturadato beregnes renter og rykkergebyr kan debiteres. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af leje. Eventuelle uoverensstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid.

Rettidig betaling. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er vi, uden at dette pådrager os noget erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer eller køber. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder vi os ret til at afhente mate- riellet. Rabatten af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Såfremt en betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, hvor der har været tilknyttet en rabat, forbeholder Ringsted Liftudlejning sig ret til at fakturere til listepris for leverancen. Ved gentagne overskridelser af betalingsfristen forbeholder Ringsted Liftudlejning sig ret til, at forlange automatisk betaling – fx gennem PBS’s produkt – Leverandørservice.

8. Lejemålets løbetid og ophør:

Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. transport) skal betales af lejeren. Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel, medmindre andet er anført i leje- aftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

9. Værneting :

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.

10. Lifte uden for normal arbejdstid:

Bestilling af lifte via vagttelefon mellem kl. 16.00 og kl. 06.30
Udkaldstillæg kr. 1.500,00.

Lastvognlifte med betjening:
Bestilling af lifte med betjening uden for normal arbejdstid (man-fre 07.00-15.30) samt i weekender og på helligdage. Der faktureres min. 4 lifttimer samt 4 timers overtid + transport og transportovertid.

Levering af lifte uden betjening:
Levering/afhentning af lifte uden for normal arbejdstid (man-fre 07.00-15.30) samt i weekender og på helligdage. Der faktureres min. 4 timers overtid.

11. Specielt for materiel uden betjening:

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører den dag det lejede modtages af udlejeren. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage inden for lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 8 timer pr. arbejdsdag.
Hvor intet andet er aftalt er lejedagene mandag til fredag fra kl. 7.30-15.30. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse indenfor normal arbejdstid til udlejer med et varsel på mindst 2 arbejdsdage. Udlejeren har herefter ret til at videreudleje det udlejede materiel. Endelig afmelding skal gives til udlejeren senest kl. 14.00 på afmeldingsdagen. Evt. ventetid debiteres lejeren. Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. Instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning der fremgår af ordrebekræftelse/betjeningsvejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillet materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, at det lejede anvendes på forskriftmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personel, at betjenings- og belastningsforeskrifter følges, at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art. Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel. Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer.

Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse.

Anmeldt til konkurrencetilsynet, april 1990.